شما با استفاده از اپلیکیشن آیکت میتوانید در نوشهر و چالوس غذا سفارش دهید